Filip M&W
Podmienky predaja


Reklamačný poriadok

pre zákazníkov firmy FILIP M & W spol.s r.o. 
                                                   
1.     ÚVOD
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti firmy FILIP M & W spol.s r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
2.     ZÁRUČNÁ DOBA
FILIP M & W spol.s r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov,  firma FILIP M & W spol.s r.o.  však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.
 
3.     UPLATNENIE REKLAMÁCIE
a)     Ak kupujúci požaduje opečiatkovať záručný list priamo v deň predaja, predávajúci je povinný tento záručný list potvrdiť a na žiadosť kupujúceho odskúšať funkčnosť predávaného tovaru priamo na predajni, ak to povaha veci pripúšťa (podľa §616 Obč.zák). Právo kupujúceho na výmenu veci a vrátenie peňazí (odstúpenie od kúpnej zmluvy) podľa § 622 ods. 2 a § 623 Obč. Zák. tým nie je dotknuté.
b)     Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.).
c)      Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
d)     Náklady spojené s vyslaním servisného pracovníka v prípade, že nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava ,znáša osoba, ktorá nárok uplatnila osobne alebo písomne.
e)      Pri montáži satelitného zariadenia upozorňujeme zákazníka na povinnosť vykonania revízie upevnenia satelitnej antény v pravidelných ročných intervaloch, ktorú Vám na vyžiadanie vykoná každá organizácia zaoberajúca sa montážou televíznych a satelitných antén.
f)      Náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou ( balné , poštovné , náklady servisnej organizácie ktoré si uplatnila voči predajcovi atď.)  hradí osoba ktorá uplatňovala reklamáciu. 
 
4.     VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
a.    je predložený originálny záručný list,
b.    je predložený originálny doklad o zaplatení,
c.    tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
Firma FILIP M & W spol.s r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúci je vo vlastnom záujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory)  z reklamovaného tovaru.
d.  Za neoprávnenú reklamáciu je povavažovaná každá požiadavka zákazníka pri ktorej predávajúci alebo servisná organizácia zistí že výrobok je plne funkčný a zodpovedá technickým prametrom udávaných výrobcom.
 
 
 
 
5.     REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÍ HARDVERU
Pri kúpe počítača môže kupujúci pred prevzatím tovaru požiadať o úpravu hardwaru.
Firma FILIP M & W spol.s r.o.  zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar a hardware zakúpený v predajni firmy FILIP M & W spol.s r.o. pri prevzatí kupujúcim (podľa § 620 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.).
 
Firma FILIP M & W spol.s r.o. musí splniť všetky licenčné podmienky a môže inštalovať len software zakúpený v jej predajni.
 
6.     REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÁCH POČÍTAČOV
Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie alebo na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť okrem podmienok uvedených v bode 4. splnené aj nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
a.      reklamujúci musí čestne prehlásiť, že boli dodržané všetky licenčné podmienky a nie je nainštalovaný nelegálny software, v opačnom prípade firma FILIP M & W spol.s r.o. nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.
b.      pri predkladaní tovaru, ktorý obsahuje nelegálny software, firma FILIP M & W spol.s r.o.  nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.
Firma FILIP M & W spol.s r.o.  nezodpovedá za prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúci je vo vlastnom zaujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory)  z pevného disku.
 
 
7.     POVINNOSTI SERVISU VOČI REKLAMUJÚCEMU
a)      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
b)     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)
c)      Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčastne    má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
d)     Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).
 
V Bratislave dňa 1.1.2018


 

Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Zabudnuté heslo    Registrácia
Nákupný košík

V košíku máte položiek:
V celkovej hodnote:
Akciový tovar